DUBA ELEKTRONİK İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Veri Güvenliği

DUBA Elektronik İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye hoş geldiniz!

DUBA Elektronik olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz. DUBA için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, DUBA Elektronik internet sitesi tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri gizlilik politikasını dikkatlice inceleyiniz.

Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

DUBA ELEKTRONİK olarak;
a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

ilke edindik.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine göre DUBA ELEKTRONİK, “veri sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

DUBA ELEKTRONİK olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz  DUBA ELEKTRONİK’tir.

DUBA ELEKTRONİK İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Abdülhakhamit Cad. Serin Apt. No:62/6 Taksim / İstanbul
Mail: kvkk@duba.com.tr
Telefon: +90 212 235 7684 – 212 253 7568

Veri İşleyen
Veri işleyen (KVKK m. 3): Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;
» DUBA ELEKTRONİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;
» DUBA ELEKTRONİK tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
» Veri güvenliğinin sağlanması,
» Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amacıyla işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;
DUBA ELEKTRONİK, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla DUBA ELEKTRONİK tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da DUBA ELEKTRONİK tarafından hazırlanmıştır.

DUBA ELEKTRONİK tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

» Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
» maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
» (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Verilerinizi Kullanma Alanlarımız

Verilerinizi, sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla işliyoruz. Bu çerçevede DUBA ELEKTRONİK’de bulunan bilgileriniz, sizin iradeniz ve onayınız ile işleme amacı doğrultusunda kullanılmaktadır.

Nasıl Koruyoruz?

DUBA ELEKTRONİK tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan DUBA ELEKTRONİK Veri Sorumlusuna başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ →
Duba Elektronik 2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım grimor